+90 232 864 20 20   
TR / EN

HANİF PEHLİVANOĞLU

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Veri Sorumlusu :

KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 

Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları :

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f- KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla kvkk@pehlivanogluentegreet.com.tr veya Kazım Karabekir Mah. 6910 Sok. No:4 Torbalı/ İZMİR Adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU


Saygılarımızla

PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

YETİŞTİRME

6-9 Aylık buzağılarımız özel çiftliğimizde beslenir maksimum 18 ay civarında kesime sevk edilir. Modern yöntemlerle bakımları sağlanır ve sürekli olarak veteriner hekimler tarafından kontrol altında tutulur.

BESLEME

En verimli biçimde düzenlenen ve ağırlıklı olarak kendi ürettiğimiz kaba yemler ve kesif yemlerle hazırlanan beslenme programlarımız, hayvanlarımızın yaş ve tür gibi özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. Teknolojiyi yakından takip eden çiftliğimiz, bu hayvanlara kaliteli ve sağlıklı besi sağlar.

KESİM

Hayvanlarımız önce veteriner hekimler tarafından kontrol edilir, ardından son teknolojiye uygun olan tesislerde kesimi yapılır. Soğutma işlemi sağlandıktan sonra parçalama tesisimize sevkiyatı sağlanır.

ET PARÇALAMA

Parçalama tesisimize gelen karkaslar marketlerimizin ihtiyaçlarına göre günlük olarak vakumlu torbalarda satışa hazır hale getirilir.

İMALAT ve ÜRETİM

Marketlerimizin ihtiyaçlarına göre et mamul (Sucuk, Salam, Sosis, Döner, Köfte) gibi et ürünleri hazırlanır.

PAKETLEME

Ürünlerimiz, üretimin her aşamasında birçok analizden geçer. Bu analizler son teknolojiye uygun cihazlarla yapılır. Gıda mühendisleri ve veterinerler tarafından etlerin değerleri ve kaliteleri kontrol edilir, lezzet testleri uygulanır. Tüketicinin memnuniyeti ve sağlığı için özenle hazırlanan ürünler, besin değerini kaybetmeden saklanabilecek şekilde ambalajlanır.

SEVKİYAT

Ürünlerimiz özenle paketlendikten sonra kalitelerini koruyacak biçimde araçlara yüklenerek sizlere ulaşmak üzere istenilen noktaya ulaştırılır.

SATIŞ

Marketlerdeki yerlerine ulaşan ürünlerimiz; kalite ve lezzetten ödün vermeyerek siz tüketicilere ulaştırılır.

Taze Et

İşlenmiş Et Ürünleri

Yan Ürünler

Çiftliğimizde ,bulunan danalarımız etçi ırk ağırlıklı olup ,kısmen sütçü ırklar mevcuttur. Holstein, Montofon, Simental, Charolaise, Limousine, Salers, Aubrac ırkları mevcuttur. Ağırlıklı olarak Limousine, Charolaise, Simental ve özel bir et ırkı olarak çalıştığımız Salers Fransa'nın özel yemek menülerinde yer almaktadır.

HOLSTEİN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

MONTOFON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

BESLEME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

SİMENTAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

CHAROLAİSE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

LİMOUSİNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

SALERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

AUBRAC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit arcu, feugiat sed gravida ac, iaculis quis lacus. Cras vel pretium orci. Nunc pulvinar nisi eget lectus lobortis pulvinar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kazım Karabekir Mah. 6910 Sok. No:4 Torbalı / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon: +90 232 864 20 20 Fax: +90 232 864 20 82
bluecabaretcerisecustomgreengrenadierkellygreenmahoganyorangespeechbluesundanceturquoisevioletwaikawagrey